Utgivningsbevis

1. Omfattning och beviljande av licens

Eivora publicerar information, inklusive personuppgifter såsom namn, på vår webbplats. Enligt svensk lag innehar vi ett giltigt Utgivningsbevis. Denna licens auktoriserar oss att publicera sådan information och ger användare av vår webbplats rätt att få tillgång till och använda denna publicerade innehåll i enlighet med de villkor som anges här.

2. Användaråtaganden

Användare får endast åtkomst till och använda det publicerade innehållet för lagliga ändamål. Detta inkluderar personligt eller internt företagsbruk. Obehörig användning, reproduktion eller distribution av innehållet är strängt förbjuden.

3. Immateriella rättigheter

Allt innehåll som publiceras på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till text, grafik och data, ägs av Eivora eller dess innehållsleverantörer. Användare beviljas en icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att få tillgång till innehållet inom ramen för denna licens. Inga äganderätter överförs till användarna.

4. Garantier och ansvarsfriskrivning

Eivora strävar efter att säkerställa noggrannhet och relevans i den publicerade informationen. Vi garanterar dock inte innehållets fullständighet, tillförlitlighet eller korrekthet. Tjänsten och innehållet tillhandahålls "som de är" utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda.

5. Skadestånd

Användare samtycker till att hålla Eivora skadeslös från och emot alla krav, skulder, skador, förluster eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med deras missbruk av det publicerade innehållet.

6. Upphörande av licens

Denna licens är giltig tills den sägs upp. Eivora förbehåller sig rätten att när som helst säga upp licensen om användare befinns bryta mot dessa villkor. Vid uppsägning måste användarna upphöra med all användning av det publicerade innehållet.

7. Tillämplig lag och jurisdiktion

Denna publiceringslicens styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår från eller i samband med denna licens ska vara föremål för de svenska domstolarnas exklusiva jurisdiktion.

8. Detaljer om utgivningsbeviset

  • Ansvarig utgivare: Daniel Andersson
  • Utfärdad av: Myndigheten för press, radio och tv
  • Utfärdandedatum: 2020-03-06
  • Giltig till: 2030-03-05

Vi tar vårt ansvar som utgivare på allvar och är engagerade i att upprätthålla höga standarder för noggrannhet och relevans i den information vi publicerar. För eventuella frågor eller feedback gällande vår publicering, vänligen kontakta oss på support@eivora.com.