Vem äger ett aktiebolag?

Vi undersöker ägandestrukturer och dess påverkan på företagsstyrning. Artikeln djupdyker i aktiebokens roll, reglerad av Aktiebolagslagen, och Euroclear Swedens förvaltning av aktieböcker för cirka 2,000 företag. Vi betonar även röstlängden vid bolagsstämmors betydelse, särskilt för företag utanför Euroclears system. Genom att analysera dessa källor får vi insikt i ägandeförhållanden i Sveriges ca. 700,000 registrerade aktiebolag.

Albin Aronsson

7 min läsning

Introduktion

Inom företagsstyrning, eller corporate governance, är ägandestrukturen avgörande för att forma ett företags riktning och framgång. Ägarna bär det yttersta ansvaret och har makten att påverka företagets strategi och policyer. I Sverige är transparensen kring företagsägande inte bara en fråga om att följa lagen utan en hörnsten i det som bygger ekonomisk och social tillit – en tillit som är central för kapitalmarknadens effektivitet.

En koncentrerad ägandestruktur kan vara knuten till en mer noggrann övervakning av ledningen och kan vara en drivkraft för företagets utveckling. Traditionellt har Sverige haft starka huvudägare även i större företag, vilket har haft betydande följder för företagskulturen, ledarskapet och beslutsfattandet. En spridd ägarstruktur, som är vanligare i exempelvis USA, medföra andra typer av utmaningar i att samordna ägarnas olika intressen och målsättningar.

Här kommer vi att utforska den svenska modellen för ägarskap i aktiebolag. Vi ska undersöka de lagar som styr ägandestrukturer och belysa de dokument och register som är avgörande för att förstå ägandet bakom företagens fasader. Genom att djupdyka i aktieboken och röstlängden – två centrala verktyg för att kartlägga och analysera företagsägande i Sverige.

Aktieboken

Aktieboken är hjärtat av aktiebolagets ägarstruktur och det officiella registret över bolagets aktieägare. Den fungerar som en detaljerad lista över varje aktieägares ägarandel i företaget och är en avgörande källa för utövande av ägares rättigheter samt ger insyn i ägarförhållandena. Aktieboken regleras strikt genom Aktiebolagslagen (2005:551), som ställer specifika krav på hur aktiebolagen ska förvalta denna information. Här följer de viktigaste punkterna om aktieboken från ABL:

  • Skyldighet att föra aktiebok: Varje aktiebolag måste ha en aktiebok med detaljerade uppgifter om aktierna och ägarna, vilket är kritiskt för ägarnas rättigheter och överskådligheten i bolaget.

  • Form och bevarande: Aktieboken bör normalt föras med automatiserad behandling och ska bevaras under bolagets hela livstid, samt minst tio år efter dess upplösning.

  • Personuppgiftsansvar: Bolaget är ansvarigt för behandling av personuppgifter i aktieboken, och i avstämningsbolag tas detta ansvar över av Euroclear Sweden efter upprättande av ett avstämningsregister.

  • Aktiebokens innehåll: I icke-avstämningsbolag ska aktieboken inkludera information såsom aktiens nummer, ägarens namn och identifieringsnummer, och notering om aktiebrev har utfärdats. Alla aktier ska listas i nummerordning med relevanta rättigheter eller förbehåll.

  • Ändringar och offentlighet: Alla ändringar i ägarskapet måste genast registreras i aktieboken, som ska vara offentlig och tillgänglig för inspektion. Avstämningsbolag måste hålla aktuella utskrifter eller framställningar tillgängliga för granskning.

  • Avstämningsbolag: Särskilda regler gäller för avstämningsbolag när det kommer till registrering av aktieägare och förvaltare i aktieboken.

Sedan 1971 har Euroclear Sweden (tidigare Värdepapperscentralen VPC AB) ansvarat för att hålla aktieboken för omkring 2,000 företag, däribland alla börsnoterade aktiebolag i Sverige.

I nästa avsnitt kommer vi att titta närmare på röstlängden och dess roll i förståelsen av aktiebolagets ägarskap, särskilt i samband med bolagsstämmor.

Röstlängden

I Sverige finns det cirka 700,000 registrerade aktiebolag. Medan Euroclear Sweden hanterar aktieböckerna runt 2,000 av dem, måste man använda sig av andra metoder för att analysera ägandet i de återstående bolagen. Ett sådant verktyg är röstlängden, som finns i protokollen som skrivs vid bolagsstämmor.

En bolagsstämma är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag där aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget. Under stämman röstas det om viktiga beslut som påverkar bolagets framtid, exempelvis val av styrelse, fastställande av resultat- och balansräkning, samt utdelning.

Vid varje bolagsstämma upprättas ett mötesprotokoll som inkluderar röstlängden, en förteckning över närvarande aktieägare och deras röststyrka. Röstlängden ger en bild av vilka ägare som deltagit på stämman och kan användas för att uppskatta ägandeförhållanden, särskilt i mindre företag där uppslutningen vid stämmor vanligtvis är hög.

Om ett företag t.ex. fattat beslut på stämman om nyemission, ändring av företrädare och revisor eller ändring av bolagsordningen behöver stämmoprotokollet skickas till Bolagsverket. Där det bevaras som offentlig handling.

Vår metod

Vi på Eivora använder en kombinerad metod för att så heltäckande som möjligt kartlägga ägandet i svenska företag. Dels köper vi in data från Euroclear för de ca 2,000 bolagen de håller aktiebok för, och dels köper vi in protokoll från Bolagsverket för att kunna analysera röstlängderna på resterande företag. På det sättet har vi byggt upp den största och mest heltäckande databasen över ägande i svenska företag. Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Intresserad av fler bolag?

Få tillgång till alla ägarlistor för alla svenska bolag.